Regisztráció

Felhasználó

Szolgáltatási cím

Példa: Aranyalma utca 2/A D. ép. III. lph. 4. em. 2/A

3
Aranyalma utca
2A
D
III.
4
2

Jogcím és jogi személyiség

Értesítési cím

Példa: Aranyalma utca 2/A D. ép. III. lph. 4. em. 2/A
Aranyalma utca
2
A
D
III.
4
2
A

Telefon

+36
Példák: +36 1 1234567 vagy +36 23 123456 vagy +36 20 1234567

Felhasználási feltételek

Olvassa el a felhasználási feltételeket.

Felhasználási feltételek

Fogalmak

Közszolgáltató

A FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. (továbbiakban: Közszolgáltató), 1145 Budapest, Szugló u.9-15., cégjegyzékszám: 01-09-466332, adószám: 12109584-2-42.

Szolgáltatás

A Közszolgáltató Ügyfelei gyors és korszerű kiszolgálása érdekében Internet alapú ügyintézési felületet üzemeltet. Az online ügyintézési rendszer, a www.kemenysepro.hu oldalon érhető el, és az ezen az oldalon megtalálható mindenkori szolgáltatási listán szereplő szolgáltatásokat nyújtja Ügyfeleink számára.

Felhasználók

A Szolgáltatást igénybe vehetik a Szolgáltató azon ügyfelei, akik olyan budapesti ingatlan tulajdonosai/használói/közös képviselői, amelyek nyilvántartva vannak a Szolgáltatónál és regisztrálnak az Online Ügyfélszolgálaton, mely során elfogadják a jelen felhasználási feltételekben foglaltakat.

A Szolgáltatás elérhetősége

A Felhasználók az online ügyintézési rendszert a www.kemenysepro.hu címen érik el. A Szolgáltatás a hét minden napján 0-24 óráig elérhető. A Szolgáltató azonban fenntartja magának a jogot, hogy - előzetes bejelentés nélkül is - rendszerén esetenként karbantartási munkálatokat végezzen, és ennek kapcsán a szolgáltatást ideiglenesen szüneteltesse, A várható üzemszünetet a Szolgáltató - lehetőség szerint - internetes oldalán előre jelzi. A Felhasználó érdekkörében felmerült (technikai, szolgáltató általi, egyéb, vis maior) hibákért, illetve bekövetkezett károkért a Szolgáltató nem felel.

Regisztráció

A regisztráció során a Szolgáltató Ügyfele - regisztráció és hozzáférése aktiválása után - jogosultságot kap arra, hogy a Szolgáltató online ügyintézési rendszerét használja.

A regisztráció a www.kemenysepro.hu honlapon végezhető el.

A felhasználó regisztrációjának feltétele a jelen felhasználási feltételekben foglaltak elfogadásának külön megerősítése.

A Felhasználónak a regisztráció során külön nyilatkoznia kell arról, hogy adatai megfelelnek a valóságnak, és hozzájárul, hogy azokat a Szolgáltató a felhasználási feltételekben meghatározottak szerint kezelje. A Felhasználó ezen nyilatkozatát a „felhasználási feltételek” szöveg mellett pipálási lehetőség segítségével teheti meg.

A Felhasználó ezt követően a Szolgáltató által küldött e-mailben megkapja a regisztráció aktiválásához szükséges linket, amelyen keresztül a weboldalra belépve köteles regisztrációját aktiválni. Abban az esetben, ha a Felhasználó nem aktiválja regisztrációját, a Szolgáltató a regisztrációra vonatkozó igényt törölheti, és a Felhasználónak ezt követően ismételt regisztrációra nyílik lehetősége. A regisztráció fentiek szerinti aktiválásáig a Felhasználó nem használhatja a szolgáltatást.

A regisztrációhoz szükséges e-mail cím megadásakor a felhasználó felel azért, hogy nincs olyan delegáltja a postafiókjának, akinek nem kívánja a Szolgáltatáshoz való hozzáférést biztosítani.

A Felhasználó regisztrációja határozatlan időre szól.

A Szolgáltató vélelmezi minden Felhasználó képviseleti jogosultságát, aki érvényes felhasználói névvel és jelszóval lép be az oldalra, azzal, hogy a Felhasználó tudomásul veszi, hogy adatait büntető-, és polgári jogi felelőssége tudatában adja meg.

A Szolgáltató jogosult, de nem köteles a Felhasználó nevében regisztráló személy képviseleti jogosultságát a regisztrációt megelőzően, vagy azt követően bármikor vizsgálni. A Felhasználó, illetve a nevében regisztráló személy köteles a Szolgáltató kérésére képviseleti jogosultságát megfelelő módon igazolni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a regisztrációját ezen igazolás megtörténtéig felfüggeszteni.

A fentiekre tekintettel a Szolgáltató nem tartozik semminemű felelősséggel azokban az esetekben, amikor a Felhasználó képviseletére nem jogosult személy regisztrál.

A szolgáltatás díjazása

A Szolgáltató külön díjat az online ügyintézési rendszer üzemeltetéséért, az azon történő regisztrációért nem számol fel.

Felelősség

A Szolgáltató, azzal együtt, hogy az oldal létrehozása során törekedett arra, hogy annak tartalma, az azon keresztül nyújtott szolgáltatások mindenben megfeleljenek a Felhasználók vélhető igényeinek, semmiféle közvetlen vagy közvetett garanciát és/vagy felelősséget nem vállal arra vonatkozóan, hogy az oldalon közölt adatok helyesek és/vagy az oldal hibátlan és minden tekintetben és minden időben működőképes.

Tekintettel a fentiekre és a Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét minden, az oldal működésével közvetlen, vagy közvetett kapcsolatban bekövetkezett kár vonatkozásában, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a tényleges vagyoni és nem vagyoni károkat, az elmaradt hasznot és a költségeket is.

A Felhasználó a Szolgáltatást csak saját felelősségére használhatja. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ha az online ügyintézési rendszer szolgáltatásai keretében általa végrehajtott módosítások tévesek, hiányosak, vagy jogsértők, a Szolgáltató az ebből eredő károkért nem felel.

A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges felhasználónevet és belépési jelszót mindenkivel szemben köteles titkosan kezelni és megőrizni. A felhasználónév és jelszó jogosulatlan személyek általi felhasználásából eredő károkért a Felhasználó köteles helytállni, az ebből eredő esetleges adat-, vagy titokvédelmi sérelem következményeit maga viseli, annak kapcsán a Szolgáltatóval szemben jog- és igényérvényesítésre nem jogosult.

A Felhasználó haladéktalanul köteles jelszavát lecserélni, amennyiben attól tart, hogy azok jogosulatlan személy birtokába kerültek. Ha az azonosítását szolgáló adatokat elvesztette, elfelejtette, köteles erről értesíteni (postai úton vagy elektronikusan) a Szolgáltatót. Az értesítést megelőzően bekövetkezett károkat a Felhasználó maga viseli, az értesítés kézhezvételét követően esetlegesen bekövetkező károkért a Szolgáltató tartozik helytállni. Vita esetén az értesítés megtörténtét a Felhasználónak kell bizonyítania.

Visszaélés gyanúja esetén a Szolgáltató a Felhasználó egyidejű értesítése mellett jogosult az online ügyintézési rendszer szolgáltatásainak letiltását kezdeményezni. Az ideiglenes letiltás ilyen esetben kizárólag a Felhasználó írásbeli hozzájárulása mellett oldható fel.

A Szolgáltató a jelszó elfelejtése esetén kizárólag az "elfelejtett jelszó" funkcióval ad lehetőséget annak pótlására. Az elfelejtett jelszó pótlásához szükséges a regisztrációnál megadott e-mail cím ismerete.

Az elfelejtett jelszó funkció új jelszó megadására ad lehetőséget, a régi jelszót Szolgáltató semmilyen formában nem adja ki – még az eredeti tulajdonosának sem.

Felelősség a számítástechnikai rendszerek működéséért

A Szolgáltató minden ésszerűen lehetséges és tőle elvárható intézkedést megtesz az oldal működéséhez kapcsolódó számítástechnikai rendszer és adatbázis folyamatos és biztonságos működéséért, azonban kijelenti, hogy ezek működésére nincs közvetlen ráhatása.

A Felhasználó kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a számítástechnikai rendszerek és adatbázisok a Szolgáltató és közreműködői által megtett szükséges intézkedések ellenére meghibásodhatnak, ezért kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató semmiféle közvetlen vagy közvetett garanciát és/vagy felelősséget nem vállal arra vonatkozóan, hogy a számítástechnikai rendszerek és adatbázisok folyamatosan és hibátlanul működnek.

A Szolgáltató törekszik arra, hogy az oldal kialakítása, és az azon használt szoftverek alkalmasak legyenek arra, hogy azok bármilyen, a Felhasználó által használt szoftver és hardver eszközök alkalmazásával hozzáférhetőek és használhatóak legyenek, azonban ezennel kizárja a felelősségét minden, a Felhasználók által használt szoftver és/vagy hardver alkalmazásából, az oldalon használt szoftverek és a Felhasználók által használt szoftverek és/vagy hardverek kompatibilitásának hiányából, ezek összeütközéséből eredő hibák és károk vonatkozásában is.

A regisztráció törlése

Amennyiben a Felhasználó megszegi a jelen felhasználási feltételekben foglaltakat a Szolgáltató jogosult a regisztrációját törölni.

A Szolgáltató jogosult bármely Felhasználó használati jogát indokolás nélkül, azonnali hatállyal felfüggeszteni vagy megvonni, különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben:

Felmerül annak a gyanúja, hogy a Felhasználó regisztrációjakor részben vagy egészben hamis, valótlan adatokat adott meg.

A Felhasználó rosszhiszeműen, nem az oldal jelen Felhasználási Feltételekben meghatározott céljának megfelelően használja az oldalt.

A Felhasználó által bármilyen formában továbbított adatok vírust, vagy olyan szoftvert, egyéb eljárást tartalmaznak, amelyek célja más számítástechnikai rendszerek működésének akadályozása, lassítása, a tárolt adatok részben vagy egészben történő megsemmisítése, a tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, vagy jogosulatlan információtovábbítás.

A Felhasználó megkísérel az oldalon vagy az ahhoz kapcsolódó adatbázisban tárolt adatokhoz jogosulatlanul hozzáférni

A Felhasználó manipulálja vagy megkísérli manipulálni az oldal szabályos működését.

A felhasználó a regisztrációjára vonatkozó törlési igényét elektronikus úton az info@kemenysepro.hu email címen jelezheti a szolgáltatónak.

Felhasználási feltételek módosítása

A Szolgáltató a Szolgáltatás jelen felhasználási feltételeit a felek, illetve a szolgáltatás biztonsága érdekében - a szolgáltatások igénybevételének ingyenességére tekintettel - a jogosult bármikor egyoldalúan módosítani.

Személyes adatok védelme

Az önkéntes regisztráció során nagyobb részt olyan személyes adatok megadása történik, amely személyes adatok Szolgáltatónál már rendelkezésre állnak. Az adatkérés célja az Felhasználó adatokhoz való hozzáférési jogosultságának megállapítása, valamint a Felhasználó által esetlegesen használt szolgáltatás igénybevételének biztosítása.

A regisztráció kapcsán megadott további adatok kapcsán az következőkről tájékoztatjuk.

A személyes adatok kezelésének jogalapja: Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait vagy a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2015. évi CCXI. törvény felhatalmazása alapján vagy – a törvény alapján nem kötelezően kezelendő személyes adatok esetén – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR) szerint a Felhasználó által a regisztrációval megadott hozzájárulásával kezeli. Tekintettel arra, hogy a regisztráció a Felhasználó kérelmére indult eljárás, így adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmeznünk kell.

A személyes adatok kezelésének célja: a kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenység végzése, valamint az ehhez kapcsolódó közszolgáltatási jogviszony létrehozatala, tartalmának meghatározása, módosítása, a teljesítésének figyelemmel kísérése, a jogszabályban meghatározott díjak számlázása, továbbá a jogviszonyból eredő egyéb követelések érvényesítése, a Felhasználóval való kapcsolat fenntartása, valamint az egyéb jogszabályban foglalt együttműködési és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése.

Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait csak a hivatkozott törvényben felsorolt célokból kezeli, és törli, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy a közszolgáltatáshoz ahhoz kapcsolódó követelések érvényesítése megtörtént, illetve a követelés érvényesíthetősége megszűnt. A személyes adatokat csak a törvényen alapulóan vagy a Felhasználó előzetes hozzájárulása esetén adjuk át harmadik személynek.

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, továbbá ellenőrizheti adatai tartalmát, bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, nem kötelezően nyilvántartandó adatok esetében a törlését. Erre vonatkozó kérelmét az adatvedelem@kemenysepro.hu címre juttathatja el.

Szolgáltató az adatkezelés során a rá vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatai betartásával gondoskodik az adatok biztonságáról és megteszi az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükséges intézkedéseket. Szolgáltató nem felelős az internetes szolgáltatás hibájából, hiányosságából esetlegesen bekövetkező használatkiesésből, adatvesztésből vagy jogosulatlan adatszerzésből, visszaélésekből eredő károkért.

A Felhasználó, mint érintett jogaira és jogorvoslati lehetőségeire az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14. §-a, illetőleg 22. §-a és a GDPR III. Fejezetében foglaltak az irányadók.

Szolgáltató Adatvédelmi és Adatbiztonsági szabályzata az alábbi oldalon elérhető: http://kemenysepro.hu/kozerdeku-adatok/tevekenysegre-vonatkozo-adatok/

Egyéb rendelkezések

A Szolgáltatáshoz kapcsolódó szerzői jogok, védjegyek, logók stb. jogosultja/tulajdonosa a BVH Budapesti Városüzemeltetési HOLDING Zrt. valamint a FŐKÉTÜSZ Kft., ezek használatára, részeinek vagy egészének felhasználására, módosítására a Felhasználó nem jogosult.

A jelen Felhasználási Feltételekben szabályozott jogviszonyokra a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

``

Bejelentés